Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met WEVEZET Automotive    voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien WEVEZET Automotive voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door WEVEZET Automotive erkend.
1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door WEVEZET Automotive.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden eerst na schriftelijke bevestiging, feitelijke uitvoering of een door WEVEZET Automotive verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. Aanbetaling is van toepassing bij door klant gewenste gemonteerde velg/band combinaties of bij speciale velgen op bestelling. Wanneer uw bestelling onder de €1000,- blijft betaald u €100,- aanbetaling. Bij een totaalbedrag tussen €1000,- en €1999,- €225,- aanbetaling en bij meer dan €2000,- €350,- aanbetaling.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn WEVEZET Automotive en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 WEVEZET Automotive kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Indien met de afnemer een bepaalde prijs is overeengekomen, is WEVEZET Automotive niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
3.3 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
3.4 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze zo spoedig mogelijk na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan WEVEZET Automotive verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij WEVEZET Automotive bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard,
en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van WEVEZET Automotive zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
 
5.1 Een door WEVEZET Automotive opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn, waarna WEVEZET Automotive zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 Bij niet tijdige levering dient de afnemer WEVEZET Automotive schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen waarin WEVEZET Automotive haar verplichtingen alsnog kan nakomen.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten op basis van de wet is WEVEZET Automotive gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst  omstandigheden ter kennis komen die WEVEZET Automotive goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan WEVEZET Automotive zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is WEVEZET Automotive bevoegd de overeenkomst ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij WEVEZET Automotive, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan WEVEZET Automotive heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering
melding te maken bij WEVEZET Automotive. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, bevestigt WEVEZET Automotive na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop WEVEZET Automotive geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in email verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WEVEZET Automotive de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door WEVEZET Automotive niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien WEVEZET Automotive bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
 
8.1 WEVEZET Automotive biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie (voorwaarden) van de fabrikant van het geleverde, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 WEVEZET Automotive is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer dient de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending) WEVEZET Automotive hierover schriftelijk in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering van de zaken. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming, bezwaring, doorverkoop en/of beschadiging doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer gegrond worden bevonden, zal WEVEZET Automotive naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WEVEZET Automotive en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken.Iedere aansprakelijkheid van WEVEZET Automotive voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 WEVEZET Automotive is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens WEVEZET Automotive in gebreke is gebleven; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van WEVEZET Automotive en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
 
9.1 De betaling kan geschieden door middel van vooruitbetaling, iDEAL, Tikkie, Pay Pal of contant.
9.3 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.4 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen en de verplichtingen van de afnemer jegens WEVEZET Automotive onmiddellijk opeisbaar.
9.5 Indien WEVEZET Automotive haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.6 Indien WEVEZET Automotive kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
 
10.1 Het eigendom van alle door aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij WEVEZET Automotive zolang de afnemer de vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van WEVEZET Automotive wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in      artikel 3:92 BW.
10.2 De door WEVEZET Automotive geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan WEVEZET Automotive of een aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin WEVEZET Automotive haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht WEVEZET Automotive zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan WEVEZET Automotive.
 
Artikel 11. Privacy

11.1 WEVEZET Automotive respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door WEVEZET Automotive niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van WEVEZET Automotive kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt.
Deze informatie kan (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het product portfolio van WEVEZET Automotive.De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. WEVEZET Automotive is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van WEVEZET Automotive, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. WEVEZET Automotive is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 WEVEZET Automotive verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor WEVEZET Automotive geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
 
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door WEVEZET Automotive geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, etc., uitsluitend bij WEVEZET Automotive en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van WEVEZET Automotive is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen
 
14.1 De bevoegde rechter in het arrondissement of kantoor waar WEVEZET Automotive is gevestigd of een branche Commissie is, - naar keuze van WEVEZET Automotive - in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de afnemer binnen een maand nadat WEVEZET Automotive zich schriftelijk jegens de afnemer op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.
14.2 Niettemin blijft WEVEZET Automotive bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

De prijzen op de website zijn vermeld in Euro's en zijn inclusief 21% BTW. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen/fouten.

WEVEZET Automotive is uitsluitend op afspraak geopend voor bezoek.
   
Laatst geüpdatet Maart 2020
 
Copyright 2020 WEVEZET Automotive Huissen NL .

Alle rechten voorbehouden.

  • Algemene voorwaarden